Potřebuji pomoc

Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu jsou dle zakládací listiny stanoveny následovně:

Příspěvky se v souladu s účelem nadačního fondu poskytují fyzickým i právnickým osobám. O přiznání příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti. Hlavní cílovou skupinou nadačního fondu jsou žáci školy a škola samotná.

Žádost o poskytnutí příspěvku je nutné podat v písemné formě. V žádosti se, nestanoví-li správní rada další povinné údaje, uvede alespoň:
  • v jaké výši a pro jaký účel je nadační příspěvek požadován,
  • je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.

Správní rada je oprávněna vyzvat žadatele o doplnění žádosti. Žádosti o poskytnutí příspěvku lze podávat celoročně. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

Příspěvek smí být použit pouze v souladu s účelem nadačního fondu a smlouvou o poskytnutí příspěvku, byla-li uzavřena, jinak v souladu se žádostí o poskytnutí příspěvku. V případě porušení této podmínky ze strany příjemce příspěvku je nadační fond oprávněn požadovat jeho vrácení. Příjemce příspěvku je povinen poskytnout nadačnímu fondu na vlastní náklad potřebnou součinnost při kontrole způsobu použití nadačního příspěvku.

V případě dotazů ohledně poskytnutí příspěvku nás neváhejte kontaktovat na naší e-mailové  adrese: info@nfsvoboda.cz